שאלות

ותשובות

החוק כבר נכנס לתוקף, לאחר חקיקתו בכנסת ולאחר פרסומו בילקוט הפרסומים ביום 31.10.2018
עם זאת אכיפתו תחל ביום 1.9.2019 מועד פתיחת שנת הלימודים החדשה.
החוק יחול על מסגרת שבה שוהים שבעה ילדים ומעלה.
1. מילוי טפסי פרטים אישיים של מפעילת המעון, עובדי המעון ופרטי המקום.
2. אישור על היעדר רישום פלילי. (הכולל את העובדות ובני הבית בו מתנהל המעון).
3. השתתפות של מנהלת המעון בקורס התנהלות בטוחה בהיקף של 14 שעות.
4. השתתפות של כל עובדות המעון בקורס עזרה ראשונה, בהיקף של 22 שעות.
תוקף הרישיון יעמוד על שנה, אולם הממונה יכול לתת רישיון גם לשנתיים ועד ארבע שנים והכל ע"פ שיקול דעתו.
כן. ככל שהמעון אינו עומד בסטנדרטים בטיחותיים או באחת מדרישות הפיקוח.
לא, בתקנות הוגדרו פעולות מינימאליות לקבלת רישיון אבל בהמשך יפורסמו תקנות מורחבות בנושא.
אכן. החוק אינו מבחין היכן מופעל המשפחתון, בבית או במקום ציבורי.
על פעוטות שמלאו להם 36 חודש ביום ה- 31 בדצמבר, ובלבד שביום ה-1 לספטמבר טרם מלאו להם 49 חודשים.
הפעלה ללא רישוי עלולה להשית מאסר שנה או קנס. ככל שמדובר בהפעלה ע"י תאגיד הקנס יוכפל.
מנהל אגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה.
כן. חובה להגיש בקשה לחידוש רישיון 45 יום לפני מועד פקיעת הרישיון הקיים.
הממונה רשאי לקבוע ברישיון תנאים, שחובה לקיימם בתקופת תוקפו של הרישיון.
לא. רישיון ההפעלה הינו אישי ועל שם המפעילה ולא ניתן להעבירו אלא בתיאום ובאישור מוקדם של הממונה. (האמור חל גם על העברת משפחתון הפועל כתאגיד)
כן, הממונה או מי שהוסמך על ידו רשאי להיכנס למעון בשטח שאינו מגורי המפעילה.
בתוך 45 יום מיום הגשת הבקשה ע"י מפעילת הרישיון, ובלבד שהבקשה הוגשה על כל נספחיה והאישורים הנדרשים.
אכן. בנוסף לקבלת הרישיון דורש החוק:
1. הצגת הרישיון במקום בולט במעון. (אי הצגתו עלולה לגרור קנס שבין 500 ל- 1,000 ₪)
2. הודעה לממונה על שחלוף או הוספת עובדים, כולל העברת פרטיהם האישיים לצורך בדיקת היעדר רישום פלילי.
3. שמירה על תקינות המבנה.
למעלה